Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP-EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN PLEASUREONLINE

Pleasureonline.nl

Postadres:
Dortmunderkade 106
5705KV Helmond
Tel: +31 (0) 40 28 26 216

Vestigingsadres:
Kanaaldijk-noord 109E
5642 JA Eindhoven

E-mail: info@pleasureonline.nl
Ingeschreven bij de kamer van Koophandel Eindhoven onder nummer 59881860
BTW nummer: NL853679964B01

Artikel 1 – Algemeen

1.1 Deze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, hierna te noemen: de “algemene voorwaarden” Pleasureonline.nl , mede handelend onder de naam Pleasureonline.nl en hierna te noemen: “Pleasureonline”, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Pleasureonline.nl.

1.2 Wanneer deze algemene voorwaarden tussentijds worden gewijzigd, maakt de gewijzigde versie daarvan deel uit van elke na het moment van inwerkingtreding van de wijziging gedane aanbieding, gemaakte bestelling en tot stand gekomen overeenkomst. Van toepassing is steeds de versie van de Algemene Voorwaarden zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst, tenzij de koper na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard.

1.3 Van deze algemene voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. Alle overige bepalingen in deze algemene voorwaarden blijven in dat geval van kracht.

Artikel 2 – Bestellen en tot stand komen overeenkomst

2.1 De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2.2 Indien de koper het aanbod langs de electronische weg heeft aanvaard, bevestigd Pleasureonline onverwijld, doch uiterlijk binnen tien (10) werkdagen langs electronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. Het niet ontvangen van de bevestigingsmail van Pleasureonline door de spamfilter van de koper, kan de koper echter niet aan Pleasureonline tegenwerpen.

2.3 Bestellingen kunnen via www.Pleasureonline.nl telefonisch worden geplaatst.

2.4 De koper wordt voor het plaatsen van de bestelling op de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden geattendeerd en in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de inhoud hiervan. Het plaatsen van een bestelling is alleen mogelijk na acceptatie van de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, waarna de koper aan deze algemene voorwaarden is gebonden.

2.5 Pleasureonline heeft het recht de overeenkomst gemotiveerd te ontbinden of aanvullende voorwaarden te verbinden aan de levering. Gronden voor ontbinding van de overeenkomst door Pleasureonline zijn onder meer het bewust opgeven van onjuiste gegevens of indien er in het verleden sprake is geweest van wanbetaling. In geval van het bewust opgeven van onjuiste gegevens of enige andere vorm van poging tot oplichting zal Pleasureonline aangifte doen bij de politie Eindhoven. Als de overeenkomst wordt ontbonden of aan de levering nadere voorwaarden worden verbonden ontvangt u hiervan binnen 10 (tien) werkdagen na ontvangst van de bestelling bericht.

2.6 Pleasureonline raadt de koper aan om voor het afronden van de bestelling de inhoud van de bestelling en de gegevens van koper te controleren op juistheid. Vanwege de snelheid van verpakken en verzenden kan Pleasureonline mogelijk nadien geen wijzigingen meer doorvoeren en daarom geldt tussen partijen de inhoud van de bestelling van de koper zoals deze door Pleasureonline is ontvangen, als juist. Invoerfouten en andere fouten gemaakt bij het verstrekken van de bestelling komen voor rekening en risico van de koper. Eventuele kosten die het gevolg zijn van onjuiste gegevens in de door de koper gedane bestelling zullen dan ook aan de koper worden doorberekend.

Artikel 3 – Prijzen

3.1 De door Pleasureonline vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen staan vermeld in Euro’s, inclusief BTW
en kosten van verpakking en exclusief kosten voor administratie en verzending. De verzend- en administratiekosten  worden éénmalig per bestelling berekend en zijn afhankelijk van het totale orderbedrag. Aflevering naar een adres  in België brengt extra kosten met zich mee. De totale kosten worden voor het plaatsen van de bestelling berekend  en weergegeven.

3.2 Pleasureonline behoudt zich het recht voor om op ieder moment haar prijzen aan te passen. Prijswijzigingen hebben geen effect op reeds afgesloten overeenkomsten.

Artikel 4 – Transport en levering

4.1 De wijze van transport, verzending en verpakking wordt, indien geen nadere aanwijzing door de koper aan Pleasureonline is verstrekt, door Pleasureonline als goed koopman bepaald. Eventuele specifieke wensen inzake transport/verzending worden slechts uitgevoerd indien de koper heeft verklaard de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

4.2 Pleasureonline streeft ernaar om levering van bestellingen binnen Nederland die op werkdagen vóór 17.00 uur geplaatst zijn op de volgende werkdag plaats te laten vinden. Pleasureonline heeft geen invloed op vertragingen die door de transporteur veroorzaakt worden en kan hier niet voor verantwoordelijk gesteld worden.

4.3 Indien het bestelde artikel niet voorradig is, maar wel binnen 30 dagen na bestelling geleverd kan worden, zal Pleasureonline de koper hiervan op de hoogte stellen en deze zo goed mogelijk informeren over de verwachte leveringsdatum.

4.4 Het artikel zal uiterlijk binnen 30 dagen na bestelling worden afgeleverd. Is dit niet mogelijk omdat de bestelling tijdelijk niet op voorraad is of er een andere reden van vertraging is, of kan de bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de koper binnen 30 dagen na plaatsing van de bestelling bericht en is de koper gerechtigd de order tot het moment van levering kosteloos te annuleren. Reeds betaalde bedragen zullen in dit geval binnen 30 dagen gecrediteerd worden.

4.5 Levering vindt plaats op het moment dat de bestelde artikelen op het opgegeven afleveradres worden aangeboden. Indien een zending geweigerd of niet afgehaald wordt is Pleasureonline gerechtigd de gemaakte transportkosten bij de koper in rekening te brengen, tenzij het product zo beschadigd is dat het onredelijk is om het product in ontvangst te laten nemen.

4.6 De koper dient bij aflevering van de bestelling de vrachtbrief van de transporteur te ondertekenen voor het in ontvangst nemen van de bestelling.

4.7 Alle zendingen worden door Pleasureonline verhoogd aansprakelijk verstuurd. Risico van beschadiging en verlies van een zending wordt door Pleasureonline gedragen. Na levering gaat het risico van beschadiging en verlies op de koper over.

4.8 Producten die niet op voorraad zijn , dienen binnen 5 werkdag geleverd te worden.

Artikel 5 – Retournering

5.1 De koper heeft gedurende veertien (14) werkdagen na levering het recht de overeenkomst te ontbinden zonder opgaaf van redenen. Het inroepen van de ontbinding dient de koper te doen door middel van een schriftelijke mededeling gericht aan Pleasureonline, die Pleasureonline binnen de in de vorige zin genoemde termijn moet hebben bereikt.
5.2 Na ontbinding dient de koper het artikel retour te zenden aan Pleasureonline. De koper dient voor retournering een retournummer aan te vragen. Na toekenning van een retournummer dient de koper binnen vijf (5) werkdagen de bestelling te retourneren.

5.3 Tijdens deze termijn zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren, ongebruikt, compleet en onbeschadigd en –indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele verzendverpakking aan Pleasureonline retourneren, conform de door Pleasureonline verstrekte instructies. Uitgesloten van retournering zijn in opdracht van de koper vervaardigde artikelen, artikelen waarvan de verzegeling is verbroken en artikelen anders gekocht dan via www.pleasureonline.nl .

5.4 De retourzending geschiedt voor rekening en risico van de koper. Pleasureonline raadt dan ook aan een retourzending altijd aangetekend, voldoende gefrankeerd en deugdelijk verpakt te versturen. De tarieven die hiervoor gelden zijn te vinden op de website van Postnl.nl.

5.5 Reeds ontvangen betalingen zullen bij acceptatie van de retourzending uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de retourzending door Pleasureonline worden terugbetaald. Indien slechts een deel van een bestelling wordt geretourneerd, blijven de verzendkosten van de oorspronkelijke zending voor rekening van de koper.

Artikel 6 – Betaling

6.1 Betalingen dienen per omgaande op een van onze rekeningen zijn bijgeschreven. Dump de Kleine Woerd kan aanvullende voorwaarden stellen zoals opgave van een vast telefoonnummer ter verificatie van de bestelling. Na ontvangst betaling worden goederen verzonden.

6.2 De betalingsmogelijkheden zijn:
* Betaling via iDeal (ABN AMRO, Postbank, Rabobank, SNS Bank en Fortis Bank)
* Vooruitbetaling op Rabobank iban rekeningnummer: NL90RABO0151848831

6.3 Vooruitbetaling kan per bank of giro. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Pleasureonline.

6.4 Pleasureonline behoudt zich het recht voor om van de door de koper gekozen wijze van betaling af te wijken en aanvullende voorwaarden te stellen.

6.5 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de koper vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en is koper vanaf die dag een vertragingsrente gelijk aan 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Bij niet tijdige betaling na aanmaning door Pleasureonline is koper tevens verplicht tot vergoeding van de door Pleasureonline gemaakte incassokosten, waaronder begrepen zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten voor invordering, welke ten minste 15% van het openstaande bedrag zijn.

6.6 Bij overschrijding van de betalingstermijn vervallen alle kortingen.

6.7 Indien de koper niet of niet tijdig betaald, is Pleasureonline gerechtigd, voor zover redelijk, de overeenkomst en eventuele verdere overeenkomsten op te schorten dan wel deze buitengerechtelijk te ontbinden.

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud en risico

7.1 Afgeleverde artikelen blijven eigendom van Pleasureonline, totdat aan alle betalingsverplichtingen is voldaan. Het risico terzake van de reeds afgeleverde artikelen gaat echter reeds op de koper over op het moment van levering.

7.2 Pleasureonline raadt aan de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Gebreken dienen binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen twee maanden schriftelijk te worden gemeld. Indien de bestelling onverhoopt niet volledig of onjuist mocht zijn, raadt Pleasureonline aan om zo snel mogelijk na ontvangst contact op te nemen via de e-mail info@pleasureonline.nl .

Artikel 8 – Garantie

8.1 Onverminderd de rechten en vorderingen die de koper op grond van de wet toekomen, geeft Pleasureonline de volgende specifieke garantie.

  • Merken, de normale fabrieksgarantie.

8.2 De koper kan echter geen beroep doen op voormelde garanties in geval van:
a. normale slijtage;
b. onoordeelkundig gebruik en/ of het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing;
c. aan het artikel door of namens de koper aangebrachte wijzigingen;
d. beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid;
e. door de koper of door de koper ingeschakelde derden op eigen initiatief gedurende de garantietermijn verrichte reparaties aan de geleverde artikelen.

8.3 Bij een beroep op voormelde garantie is de koper verplicht zijn claim kenbaar te maken aan Pleasureonline voor retournering van het betreffende artikel. Kosten van het retour zenden zijn voor rekening voor Pleasureonline mits gebruik wordt gemaakt van het retouradres dat door Pleasureonline wordt verleend.

8.4 Bij een beroep op de garantie gelden de volgende voorwaarden:
a. Er dient binnen de gestelde garantietermijn een garantie een garantienummer aangevraagd te worden.
b. Het betreffende artikel dient binnen vijf (5) werkdagen na het toekennen van het garantienummer opgestuurd te worden.
c. Het artikel dient deugdelijk verpakt en verstuurd te worden.
d. In de zending dienen een omschrijving van het probleem, garantienummer, de gegevens van de koper en kopie van de factuur bijgesloten te worden.
e. Problemen met de verzending bij of door het bedrijf dat zorg draagt voor de verzending naar Pleasureonline, zijn voor risico van de koper.

Artikel 9 – Privacy

9.1 Pleasureonline hecht grote waarde aan de privacy van haar klanten. Alle persoonlijke gegevens worden daarom met zorg behandeld en beveiligd opgeslagen. Pleasureonline leeft strikt alle op haar rustende verplichtingen op het gebied van de privacy wetgeving na. Pleasureonline gebruikt de door de koper verstrekte persoonsgegevens voor het verwerken van de bestelling en, mits de koper hiervoor toestemming heeft verleend, voor marketingdoeleinden.

9.2 Persoonsgegevens zullen zonder toestemming van de koper door Pleasureonline niet worden verstrekt aan derden, tenzij dit voor afhandeling van de betaling noodzakelijk is.

9.3 Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de koper worden gewijzigd.

Artikel 10 – Toepasselijk recht en geschillen

10.1 Op deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag)

10.2 Indien de koper niet tevreden is over een product en/of dienst van Pleasureonline, wordt deze verzocht zo spoedig mogelijk contact op te nemen met Pleasureonline, liefs per e-mail via: info@pleasureonline.nl. Uiterlijk binnen 30 dagen zal Pleasureonline op de klacht reageren.

10.3 Indien partijen onderling niet tot een oplossing komen, kan de koper – tegen betaling van € 25,- Euro klachtgeld – zijn klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Voor nadere informatie over deze Geschillencommissie zie: www.sgc.nl. Deze onafhankelijke commissie doet een uitspraak over het geschil. De uitspraak van de commissie is bindend. Indien de koper (gedeeltelijk) in het gelijk wordt gesteld, dan wordt het klachtgeld (gedeeltelijk) aan de koper terugbetaald.

10.4 Vorenstaande laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter. Indien een geschil wordt voorgelegd aan een rechter en geen sprake was van consumentenkoop in de zin van de wet, is bij uitsluiting bevoegd de terzake bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Pleasureonline.